Avís legal2018-05-28T20:38:34+00:00

Avís Legal

Aquest Avís Legal ( “condicions”) estableix les normes que afecten els usuaris que visiten https://www.catweb.cat/ ( “web”); una pàgina web que té per objecte donar a conèixer els productes i serveis de Internet proporcionats per CATWEB WEBHOSTING S.L.U. ( Catweb“). Les condicions generals de contractació es poden consultar visitant aquest enllaç.

El titular de la web és CATWEB; amb qui es pot contactar a través del correu electrònic info@catweb.cat. Per a més informació en relació al titular del web, podeu consultar l’apartat ‘Dades d’Informació General’ (al final d’aquesta pàgina).

Ús de la Web

L’usuari que accedeix a la web farà un ús correcte d’aquesta i dels seus continguts; d’acord amb aquestes condicions i la normativa vigent.

Protecció de Dades Personals

Les Dades Personals recollides en aquesta Web seran tractades d’acord amb la Política de Protecció de Dades. Posi accedir-hi per conèixer els seus drets i confirmar el compliment per part d’aquest web i el seu propietari de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (així com del Reial Decret que la desenvolupa); i, a partir del 25 de maig de 2018, del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea), així com de la Llei Orgànica que adapti el Reglament (UE).

Responsabilitats

En qualsevol cas, el web no es fa responsable de l’exactitud de la informació proporcionada per tercers independents. Tampoc és responsable del contingut de les pàgines web propietat d’Empreses Anunciants, si n’hi ha.
Política d’enllaços a www.catweb.cat

D’acord amb l’ús habitual d’internet i les xarxes socials, CATWEB permet qual comparteixin enllaços a aquesta web; sempre que aquesta activitat es realitzi sense ànim de lucre; i d’acord a les normes de bon ús, bona fe i bons costums acceptats de manera general pels internautes i la legislació vigent. En cas de dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a info@catweb.cat; amb l’assumpte POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

Ara bé, el fet que es comparteixi la web en perfils o pàgines de tercers no suposa que CATWEB tingui cap relació de confiança amb aquests i, per tant, no es fa responsable del contingut de tercers. És per això CATWEB es reserva el dret a exigir la supressió de l’enllaç compartit per un tercer, en el cas que no es compleixi algun dels termes anteriors.

Responsabilitats de l’Usuari

Volem destacar el compromís de l’Usuari de no realitzar cap acte abusiu que tingui l’objectiu de causar algun dany, inutilitzar i / o saturar la web; de manera que aquesta no pogués ser utilitzada normalment.

Per la seva banda, CATWEB no es fa responsable dels danys que l’acció de tercers pugui provocar en l’usuari (tampoc en el seu programari o maquinari). A tall d’exemple, i sense ànim de ser exhaustius, ens referim a la introducció de virus o qualsevol altre tipus de malware; als atacs als sistemes informàtics; o a les incidències relatives a la connectivitat de dades. En qualsevol cas, un cop detectada la incidència o l’acció maliciosa de tercers, CATWEB es compromet a mitigar i / o eliminar el risc o amenaça al més aviat possible; amb la intenció que es vegin afectats el menor nombre possible d’usuaris.

En relació als continguts, ja que la web podria allotjar informació de tercers, l’usuari és plenament responsable de l’ús que faci d’aquesta informació; havent de tenir en compte l’existència de legislació relativa a protecció de dades personals i Propietat Intel·lectual; així com a qualsevol altra normativa vigent. En cap cas CATWEB es fa responsable dels danys i / o perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers per l’ús inadequat dels usuaris del web.

D’altra banda, si es detectés l’incompliment per part de l’Usuari d’aquestes Condicions o qualsevol altra normativa aplicable, CATWEB es reserva el dret a restringir, suspendre i / o bloquejar l’accés a la web de l’Usuari; adoptant per a aquest fi les mesures tècniques que consideri necessàries.

Finalment, en el cas que CATWEB patís algun dany o perjudici per l’activitat d’un usuari, aquest haurà de fer-se responsable de la indemnització que els tribunals estableixin a aquest efecte.

Funcionament del lloc web

CATWEB s’esforça per fer que la web estigui disponible i accessible. Per a això tracta d’evitar el major nombre d’errors i, si sorgissin, tracta de reparar-los el més aviat. D’aquesta manera, la intenció és mantenir els continguts del web actualitzats. No obstant això, CATWEB no pot garantir la disponibilitat i continuïtat en l’accés a la web, ni la inexistència d’errors en els seus continguts; així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

Canvis a la web

El contingut, configuració i / o disseny de la web podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. Ara bé, en el cas que es modifiquessin substancialment les condicions aplicables a cada Usuari, aquests canvis serien comunicats a la mateixa web (mitjançant la data d’última actualització, al final d’aquesta pàgina d’Avís Legal).

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren la Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, combinacions de colors, etc. .) [ “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de CATWEB o dels seus llicenciats. Pel que fa als signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de CATWEB o dels seus llicenciats.

L’ús del lloc web per l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web i els seus continguts.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament del Lloc Web, els seus Continguts i / o els signes distintius de CATWEB.

Qualsevol ús del contingut contrari a aquestes Condicions podria donar lloc a l’inici de les accions legals que es consideressin necessàries; així com a la reclamació de les responsabilitats que es consideressin necessàries.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions estan adaptades a la legislació espanyola; i hauran de ser interpretats d’acord amb ella. Les disputes que poguessin sorgir entre CATWEB i els usuaris de la web es resoldran en els jutjats i tribunals de Barcelona; excepte en matèria de protecció al consumidor, on regirà el domicili d’aquest.

Dades d’Informació General

El titular d’aquesta web és:

Denominació social: Catweb WebHosting S.L.U. (Actua sota el nom comercial de Catweb)

CIF: B67219006
Domicili social: Avinguda Generalitat, 5, Planta 3, Santa Coloma de Gramenet, 08922, Barcelona.
Telèfon: (+34) 930 12 93 94
Adreça de correu electrònic: info@catweb.cat
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 29777, Foli 77, Secció 8, Full B-160.327 I / A 9

Darrera actualització: 28 de maig de 2018